Wybierz język witryny

lang - pllang - delang - gb

Uczestnik – osoba fizyczna bądź prawna, biorąca udział w imprezach, wycieczkach i spływach oraz osoba wypożyczająca sprzęt wodny na wypożyczalniach administrowanych.
Wypożyczający – Biuro Turystyki Kajakowej ASTOUR , Jadwiga Szczepanik, Krutyń 4,11-710 Piecki, NIP 742-139-50-11  bądź partnerzy wypożyczający sprzęt wodny Uczestnikowi
 

 1. Sprzęt pływający wypożyczany jest wraz z wyposażeniem. Wypożyczać mogą wyłącznie osoby, które ukończyły 18 lat.
 2. Uczestnicy do 17 roku życia włącznie, mogą pływać tylko w towarzystwie osoby dorosłej.
 3. Osobom będącym w stanie wskazującym na spożycie napojów alkoholowych lub środków odurzających sprzętu wodnego nie wypożycza się.
 4. Uczestnik płynie na własną odpowiedzialność, ubezpiecza się we własnym zakresie.
 5. Cenne przedmioty (dokumenty osobiste, telefony, aparaty fotograficzne) powinny być zabezpieczone przez zmoczeniem i utonięciem.
 6. Wypożyczający nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy materialne zagubione, zatopione lub uszkodzone a także za szkody osobowe i majątkowe, które wystąpią w trakcie spływu.
 7. Wypożyczający dysponuje sprzętem pływającym różnego rodzaju dostosowanym do stopnia umiejętności uczestnika. Uczestnikowi przysługuje prawo zamiany sprzętu w przypadku niezwłocznego stwierdzenia, że jest on nieodpowiedni do jego umiejętności.
 8. W niektórych przypadkach Wypożyczający może według własnego uznania zadecydować, jaką wybrać formę dodatkowego zabezpieczenia wypożyczonego sprzętu.
 9. Uczestnik odbierając sprzęt powinien sprawdzić stan techniczny i kompletność sprzętu. Brak reklamacji w chwili odebrania sprzętu jest potwierdzeniem, że Klient otrzymał sprzęt pozbawiony wad, zgodnie ze specyfikacją i w dobrym stanie technicznym. Sprzęt należy zwrócić w takim stanie, w jakim był w momencie wypożyczenia.
 10. Wypożyczający nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tytułu nieszczęśliwych wypadków, za szkody, jakim mogłyby ulec pozostawione na jego terenie samochody, a w szczególności za kradzieże, uszkodzenia, dewastacje włączając w to szkody wywołane siłami natury oraz utraty zdrowia lub śmierci uczestników spływu.
 11. Uczestnik oświadcza, że posiada umiejętności pływackie oraz niezbędną wiedzę na temat eksploatacji sprzętu i zobowiązuje się do dbałości o sprzęt i wykorzystywania go bezpiecznie i zgodnie z przeznaczeniem. Uczestnik wykorzystuje sprzęt na swoją odpowiedzialność.
 12. Uczestnik nie może użyczać lub wynajmować sprzętu osobom trzecim jeśli inaczej nie mówi szczegółowa umowa.
 13. Wypożyczający nie ponosi odpowiedzialności za skutki eksploatacji powstałe wobec osób trzecich i skutki nieprawidłowej eksploatacji.
 14. Uczestnik odpowiada za powierzony sprzęt i ponosi odpowiedzialność finansową, w razie uszkodzenia lub zaginięcia sprzętu pokrywa koszty naprawy lub zakupu nowego sprzętu.
 15. Uczestnik zobowiązany jest do bezwzględnego przestrzegania przepisów poruszania się po wodach morskich i śródlądowych, ochrony przyrody, bezpieczeństwa, ppoż.
 16. Wypożyczający zobowiązany jest do przekazanie w używanie Uczestnikowi sprzętu sprawnego technicznie.
 17. Uczestnikowi zabrania się:
  1. kąpieli podczas pływania
  2. wędkowania z kajaków
  3. zachowania w sposób zagrażający bezpieczeństwu własnemu oraz pasażerów
  4. picia alkoholu w czasie dysponowania kajakiem
  5. wykorzystywania sprzętu pływającego niezgodnie z jego przeznaczeniem
  6. zaśmiecania akwenów oraz miejsc postoju
 18. Uczestnik zobowiązany jest do:
  1. przestrzegania przepisów obowiązujących podczas uprawiania żeglugi turystycznej i sportowej,  m.in. przewożenia najwyżej takiej ilości pasażerów, na jaką przeznaczony jest sprzęt,
  2. nie przekraczania dopuszczalnej ładowności sprzętu wodnego,
  3. nie zatapiania sprzętu wodnego,
  4. nie korzystania ze sprzętu wodnego pod wpływem alkoholu i innych środków odurzających.
  5. zaniechania pływania w przypadku stwierdzenia uszkodzenia jednostki w stopniu zagrażającym bezpieczeństwu własnemu oraz pasażerów,
  6. opieki nad sprzętem przez cały okres użytkowania,
  7. zwrotu sprzętu w takim stanie w jakim został pobrany
  8. kulturalnego i życzliwego zachowania wobec innych osób
  9. założenia kamizelki asekuracyjnej na czas pokonywania trasy


Osoby naruszające regulamin wypożyczania kajaków będą zobowiązane do  zakończenia pływania wypożyczonym sprzętem, niezależnie od czasu przebywania na wodzie bez prawa zwrotu pieniędzy.

Podziel się:
back to top