Wybierz język witryny

lang - pllang - delang - gb

Warunki Uczestnictwa w imprezach organizowanych przez AS-TOUR

 1. Niniejsze warunki uczestnictwa stanowią integralną część umowy o udział w imprezie turystycznej.
 2. Minimalna ilość osób uczestniczących w spływie w danym terminie to 15. W przypadku nie zebrania się wystarczającej ilości uczestników organizator zastrzega sobie prawo do odwołania imprezy. Osoby zapisane zostaną o tym fakcie poinformowani drogą mailową .
 3. Zawarcie umowy polega na wypełnieniu przez Uczestnika  zgłoszenia uczestnictwa na stronie internetowej - umowy i w terminie 30 dni przed rozpoczęciem imprezy dokonanie wpłaty zaliczki na konto bankowe w wysokości ustalonej dla danej imprezy.
 4. Uczestnikiem imprezy jest osoba podpisująca Umowę oraz inne osoby objęte zgłoszeniem. Zgłoszenie uczestnictwa przez osobę niepełnoletnią winno być potwierdzone przez jej prawnego opiekuna.
 5. Uczestnik obowiązany jest dostarczyć dokumenty niezbędne do uczestnictwa w imprezie.
 6. Od uczestników wymagany jest stan zdrowia umożliwiający na udział w spływie. Udział w spływie odbywa się na własna odpowiedzialność.
 7. AS-TOUR zastrzega sobie prawo zmiany ceny imprezy w przypadku wzrostu kosztów transportu lub wzrostu kursu walut mających miejsce przed rozpoczęciem imprezy. Zmiana ta może nastąpić najpóźniej na 21 dni przed datą rozpoczęcia imprezy. AS-TOUR ma obowiązek powiadomić o tym Uczestnika ustnie lub pisemnie. Uczestnik powinien powiadomić AS-TOUR o akceptacji nowych warunków umowy lub rezygnacji w ciągu 3 dni od daty otrzymania zawiadomienia.
 8. AS-TOUR zastrzega sobie prawo odwołania imprezy z przyczyn od siebie niezależnych (decyzje władz państwowych, działanie siły wyższej itp.). Uczestnik otrzymuje z tego tytułu zwrot pełnej wpłaty. Uczestnikowi nie przysługuje natomiast odszkodowanie.
 9. W przypadku braku wymaganego minimum uczestników AS-TOUR zastrzega sobie prawo odwołania imprezy najpóźniej na 7 dni przed datą jej rozpoczęcia oraz gwarantuje Uczestnikowi jedynie zwrot wniesionych wpłat.
 10. Jeżeli z przyczyn niezależnych od Uczestnika nastepują zmiany programu w trakcie trwania imprezy, AS-TOUR zobowiązane jest do zorganizowania świadczeń zastępczych. W przypadku braku możliwości zorganizowania takich świadczeń Uczestnikowi przysługuje zwrot wartości nie zrealizowanych świadczeń.
 11. O rezygnacji z udziału w imprezie Uczestnik winien zawiadomić AS-TOUR pisemnie.
 12. AS-TOUR zwraca całą wpłatę za udział w imprezie w przypadku:
  • odwołania imprezy z przyczyn wymienionych w punktach 6 i 7,
  • zgłoszonej przez Uczestnika rezygnacji z udziału po poinformowaniu go przez AS-TOUR o zmianie warunków umowy.
 13. Jeżeli Uczestnik rezygnuje z udziału w imprezie z przyczyn leżących po jego stronie AS-TOUR potrąca:
  • ustaloną kwotę zaliczki przy rezygnacji do 21 dni przed imprezą,
  • 50% ceny przy rezygnacji między 20 a 7 dniem przed imprezą,
  • 100% ceny przy rezygnacji krótszej niż 7 dni lub nie zgłoszeniu się w dniu rozpoczęcia imprezy w wyznaczonym czasie na miejscu zbiórki lub nie przybyciu do miejsca realizacji imprezy.
  Od zwracanych kwot nie przysługują odsetki.
 14. Klient może przenieść na osobę spełniającą warunki udziału w imprezie turystycznej wszystkie przysługujące mu uprawnienia z tytułu Umowy jeżeli osoba ta jednocześnie przejmie wszystkie obowiązki wynikające z tej umowy oraz pokryje koszty związane z tą zmianą. Przeniesienie uprawnień i przejęcie obowiązków jest skuteczne wobec AS-TOUR jeżeli Klient zawiadomi AS-TOUR w terminie co najmniej na 14 dni przed datą rozpoczęcia imprezy Turystycznej.
 15. Uczestnikowi nie przysługuje zwrot wartości świadczeń, których nie wykorzystał w trakcie trwania imprezy z przyczyn leżących po jego stronie jak np.: spóźnienie się na zbiórkę, skrócenie pobytu na imprezie.
 16. Uczestnicy zobowiązani są do pokrycia kosztów ewentualnie wyrządzonych przez siebie szkód w trakcie trwania imprezy w miejscu ich powstania.
 17. Reklamacje należy zgłaszać w formie pisemnej w terminie do 7 dni od zakończenia imprezy, a AS-TOUR ma obowiązek ich niezwłocznego rozpatrzenia oraz udzielenia Uczestnikowi odpowiedzi w ciągu 30 dni.
 18. Organizator imprezy odpowiada za wykonanie lub nienależyte wykonanie umowy zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy o usługach Turystycznych z dnia 29 sierpnia 1997r (Tekst jednolity Dz.U. Z 2001 r nr 55 poz. 578 z późniejszymi zmianami.
 19. W sprawach nieuregulowanych Umową-Zgłoszeniem oraz niniejszymi Warunkami Uczestnictwa mają zastosowanie przepisy:
  • ustawy o usługach turystycznych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. nr 223, poz. 2268 ze zmianami),
  • kodeksu cywilnego,
  • inne przepisy dotyczące ochrony konsumenta.
 20. Ewentualne spory powstałe w związku z wykonaniem niniejszej umowy będą rozstrzygane polubownie, a w razie braku porozumienia przez Sąd właściwy rzeczowo i terytorialnie dla siedziby pozwanego.

OD OSÓB NIEPEŁNOLETNICH WYMAGANA JEST PISEMNA ZGODA RODZICÓW NA UDZIAŁ W SPŁYWIE.

Podziel się:
back to top